Over het onderzoek

Het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) is een initiatief van Automobiel Management, RDC, VNA, NS en RET (en uitgevoerd door VMS | Insight) en geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit in Nederland. Wat zijn wensen en eisen, maatregelingen, gedrag en gedragsveranderingen? Bekeken vanuit het perspectief van zakelijke reizigers ènwerkgevers. Het NZMO toets actuele thema’s en heeft voorspellende waarde.

Dit jaar wordt bijzondere aandacht geschonken aan de impact van de coronacrisis op zakelijke mobiliteit. In 2020 is in drie metingen in kaart gebracht hoe de huidige coronacrisis de invulling van werken en reizen verandert en wat de verwachte implicaties zijn voor de periode ná corona. De metingen zijn uitgevoerd in mei/juni, eind augustus/begin september en november.

Verantwoording en respons

Het onderzoek omvat twee deelonderzoeken, een onderzoek onder zakelijke reizigers en een onderzoek onder bedrijven. Beide onderzoeken hebben plaatsgevonden door middel van internetenquêtes. Zakelijke reizigers en vertegenwoordigers van bedrijven die tot de doelgroep behoren ontvingen gepersonaliseerde uitnodigingen om deel te nemen aan het onderzoek. Verder zijn er anonieme hyperlinks geplaatst in relevante e-mailnieuwsberichten en op websites. Zowel leasemaatschappijen, importeurs als Openbaar Vervoer bedrijven hebben meegeholpen bij de benadering van respondenten. Om het aantal responderende bedrijven te optimaliseren is samengewerkt met MSR Consulting Group.

Respons reizigersonderzoek

NZMO mei NZMO sep NZMO nov
Aantal respondenten totaal: 2.871 3.185 3.406
Aantal respondenten na schoning: 2.630 2.945 3.144

In november hebben ruim drieduizend zakelijke reizigers gereageerd op het reizigersonderzoek, een representatieve steekproef die voldoende mogelijkheden biedt om diepgaande analyses te maken. Er is een weging op automerken toegepast (indien de auto het hoofdvervoermiddel is) zodat de verdeling van automerken in de steekproef in lijn is met het parkaandeel merken (zakelijke markt) volgens RDC Automotive Dashboard.

Respons bedrijvenonderzoek

NZMO mei NZMO sep NZMO nov
Aantal respondenten totaal: 803 590 694
Aantal respondenten na schoning: 642 463 510

Op het bedrijvenonderzoek hebben ook eenmansbedrijven / ZZP’ersgereageerd. Deze respondenten zijn doorgeleid naar de reizigersenquête; hun antwoorden zijn dus niet meegenomen in het bedrijvengedeelte. Om de vergelijkbaarheid te kunnen waarborgen met voorgaande jaren (dit geldt voor alle auto gerelateerde vragen), is de steekproef herwogenop basis van bedrijfsgrootte (aantal werknemers).